spravka-faltsovki-stahl, Stahl TF142, Stahl TF130, Stahl TF112, Stahl TD94, Stahl TF94, Stahl TD78, Stahl TF78, Stahl TD66, Stahl TF66, Stahl TD56, Stahl TD52, Stahl TF56, Stahl TI52, Stahl T50, Stahl T52, Stahl TX52, Stahl KD94, Stahl K94, Stahl KD78, Stahl KC78, Stahl KS78, Stahl K78, Stahl KD66, Stahl KC66, Stahl KS66, Stahl K66, Stahl KD56, Stahl KC56, Stahl KS56, Stahl K56