spravka-trehnozhevie-wohlenberg, Wohlenberg Trim-tec 105i, Wohlenberg Trim-tec 75i, Wohlenberg Trim-tec 56i, Wohlenberg Trim-tec 45i, Wohlenberg 44 FS 100, Wohlenberg 44 FS 50, Wohlenberg 44 FS 30, Wohlenberg 32 FS 40, Wohlenberg 44 FM 50, Wohlenberg 44 FM 40, Wohlenberg A 43 E, Wohlenberg A 43 DM, Wohlenberg 44 FO, Wohlenberg 44 FM/ROT, Wohlenberg 38 FA, Wohlenberg 38 FC, Wohlenberg A 43 DO, Wohlenberg A 43 C, Wohlenberg A 43 W,
Wohlenberg ZS 12, Wohlenberg ZKS 250, Wohlenberg TS12