spravka-trehnozhevie, Muller Martini Zenith S, Muller Martini Zenith, Muller Martini Merit S, Muller Martini Merit, Muller Martini 3670, Muller Martini Delta, Muller Martini 240, Muller Martini 251, Muller Martini 890, Muller Martini DSS, Wohlenberg Trim-tec 105i, Wohlenberg Trim-tec 75i, Wohlenberg Trim-tec 56i, Wohlenberg Trim-tec 45i, Wohlenberg 44 FS 100, Wohlenberg 44 FS 50, Wohlenberg 44 FS 30, Wohlenberg 32 FS 40, Wohlenberg 44 FM 50, Wohlenberg 44 FM 40, Wohlenberg A 43 E, Wohlenberg A 43 DM, Wohlenberg 44 FO, Wohlenberg 44 FM/ROT, Wohlenberg 38 FA, Wohlenberg 38 FC, Wohlenberg A 43 DO, Wohlenberg A 43 C, Wohlenberg A 43 W, Wohlenberg ZS 12, Wohlenberg ZKS 250, Wohlenberg TS12, Kolbus HDS, Kolbus HDE, Kolbus HD, Kolbus MDS, Kolbus Other, Polygraph SDY-EZ, Polygraph SDY-2, Polygraph SDY-1, Polygraph SDY, Polygraph Other, Hunkeler HDS, Johne Perfecta